Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương công nhân cơ khí

Biểu đồ lương công nhân cơ khí

9 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của công nhân cơ khí9,333,000 VNĐ