Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương công nhân cơ khí

Biểu đồ lương công nhân cơ khí

7 triệu 875 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của công nhân cơ khí7,875,000 VNĐ