Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương công nhân đóng gói

Biểu đồ lương công nhân đóng gói

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của công nhân đóng gói8,500,000 VNĐ