Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương công nhân hàn

Biểu đồ lương công nhân hàn

9 triệu 358 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của công nhân hàn9,358,000 VNĐ