Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương công nhân kho

Biểu đồ lương công nhân kho

6 triệu 375 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của công nhân kho6,375,000 VNĐ