Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương công nhân khu công nghiệp

Biểu đồ lương công nhân khu công nghiệp

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của công nhân khu công nghiệp8,500,000 VNĐ