Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương công nhân kỹ thuật

Biểu đồ lương công nhân kỹ thuật

9 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của công nhân kỹ thuật9,333,000 VNĐ