Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương công nhân kỹ thuật

Biểu đồ lương công nhân kỹ thuật

11 triệu 375 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của công nhân kỹ thuật11,375,000 VNĐ