Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương công nhân sản xuất

Biểu đồ lương công nhân sản xuất

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của công nhân sản xuất8,500,000 VNĐ