Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương cộng tác viên bán hàng

Biểu đồ lương cộng tác viên bán hàng

12 triệu 888 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của cộng tác viên bán hàng12,888,000 VNĐ