Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương cộng tác viên bán hàng

Biểu đồ lương cộng tác viên bán hàng

7 triệu 400 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của cộng tác viên bán hàng7,400,000 VNĐ