Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương cộng tác viên kho

Biểu đồ lương cộng tác viên kho

19 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của cộng tác viên kho19,250,000 VNĐ