Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương cộng tác viên kho

Biểu đồ lương cộng tác viên kho

9 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của cộng tác viên kho9,333,000 VNĐ