Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương cộng tác viên marketing

Biểu đồ lương cộng tác viên marketing

2 triệu 375 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của cộng tác viên marketing2,375,000 VNĐ