Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương cộng tác viên marketing

Biểu đồ lương cộng tác viên marketing

4 triệu 214 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của cộng tác viên marketing4,214,000 VNĐ