Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương cộng tác viên ngân hàng

Biểu đồ lương cộng tác viên ngân hàng

7 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của cộng tác viên ngân hàng7,250,000 VNĐ