Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương cộng tác viên telesale

Biểu đồ lương cộng tác viên telesale

3 triệu 833 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của cộng tác viên telesale3,833,000 VNĐ