Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương cộng tác viên tuyển dụng

Biểu đồ lương cộng tác viên tuyển dụng

4 triệu 400 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của cộng tác viên tuyển dụng4,400,000 VNĐ