Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương cửa hàng trưởng

Biểu đồ lương cửa hàng trưởng

10 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của cửa hàng trưởng10,000,000 VNĐ