Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương cửa hàng trưởng

Biểu đồ lương cửa hàng trưởng

11 triệu 672 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của cửa hàng trưởng11,672,000 VNĐ