Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương đại diện bán hàng

Biểu đồ lương đại diện bán hàng

9 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của đại diện bán hàng9,500,000 VNĐ