Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương đại diện bán hàng

Biểu đồ lương đại diện bán hàng

13 triệu 583 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của đại diện bán hàng13,583,000 VNĐ