Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương đại diện kinh doanh

Biểu đồ lương đại diện kinh doanh

16 triệu 720 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của đại diện kinh doanh16,720,000 VNĐ