Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương điều hành tour

Biểu đồ lương điều hành tour

9 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của điều hành tour9,333,000 VNĐ