Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương điều phối viên

Biểu đồ lương điều phối viên

8 triệu 555 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của điều phối viên8,555,000 VNĐ