Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương điều phối viên

Biểu đồ lương điều phối viên

7 triệu 600 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của điều phối viên7,600,000 VNĐ