Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương đứng máy cnc

Biểu đồ lương đứng máy cnc

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của đứng máy cnc8,500,000 VNĐ