Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương dựng phim

Biểu đồ lương dựng phim

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của dựng phim8,500,000 VNĐ