Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương dựng phim

Biểu đồ lương dựng phim

13 triệu 450 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của dựng phim13,450,000 VNĐ