Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương dược sĩ đại học

Biểu đồ lương dược sĩ đại học

9 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của dược sĩ đại học9,750,000 VNĐ