Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương front office

Biểu đồ lương front office

10 triệu 666 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của front office10,666,000 VNĐ