Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc bán hàng

Biểu đồ lương giám đốc bán hàng

26 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc bán hàng26,250,000 VNĐ