Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc dự án

Biểu đồ lương giám đốc dự án

24 triệu 950 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc dự án24,950,000 VNĐ