Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc dự án

Biểu đồ lương giám đốc dự án

19 triệu 704 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc dự án19,704,000 VNĐ