Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc miền

Biểu đồ lương giám đốc miền

16 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc miền16,750,000 VNĐ