Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc miền

Biểu đồ lương giám đốc miền

15 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc miền15,000,000 VNĐ