Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc sản phẩm

Biểu đồ lương giám đốc sản phẩm

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc sản phẩm8,500,000 VNĐ