Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc sản xuất

Biểu đồ lương giám đốc sản xuất

19 triệu 142 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc sản xuất19,142,000 VNĐ