Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc sản xuất

Biểu đồ lương giám đốc sản xuất

19 triệu 625 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc sản xuất19,625,000 VNĐ