Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc thương mại

Biểu đồ lương giám đốc thương mại

18 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc thương mại18,000,000 VNĐ