Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc trung tâm

Biểu đồ lương giám đốc trung tâm

14 triệu 600 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc trung tâm14,600,000 VNĐ