Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc truyền thông

Biểu đồ lương giám đốc truyền thông

25 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc truyền thông25,000,000 VNĐ