Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc vùng

Biểu đồ lương giám đốc vùng

14 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc vùng14,250,000 VNĐ