Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát an ninh

Biểu đồ lương giám sát an ninh

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát an ninh8,500,000 VNĐ