Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát an ninh

Biểu đồ lương giám sát an ninh

12 triệu 625 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát an ninh12,625,000 VNĐ