Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát an toàn

Biểu đồ lương giám sát an toàn

10 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát an toàn10,166,000 VNĐ