Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát an toàn

Biểu đồ lương giám sát an toàn

13 triệu 41 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát an toàn13,041,000 VNĐ