Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát chất lượng

Biểu đồ lương giám sát chất lượng

11 triệu 800 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát chất lượng11,800,000 VNĐ