Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát chất lượng

Biểu đồ lương giám sát chất lượng

13 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát chất lượng13,000,000 VNĐ