Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát cơ điện

Biểu đồ lương giám sát cơ điện

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát cơ điện11,000,000 VNĐ