Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát cơ điện

Biểu đồ lương giám sát cơ điện

16 triệu 200 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát cơ điện16,200,000 VNĐ