Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát công trường

Biểu đồ lương giám sát công trường

13 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát công trường13,166,000 VNĐ