Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát cửa hàng

Biểu đồ lương giám sát cửa hàng

9 triệu 142 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát cửa hàng9,142,000 VNĐ