Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát dự án

Biểu đồ lương giám sát dự án

14 triệu 722 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát dự án14,722,000 VNĐ