Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát dự án

Biểu đồ lương giám sát dự án

13 triệu 600 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát dự án13,600,000 VNĐ