Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát kho

Biểu đồ lương giám sát kho

10 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát kho10,166,000 VNĐ