Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát kho

Biểu đồ lương giám sát kho

13 triệu 818 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát kho13,818,000 VNĐ