Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát khu vực

Biểu đồ lương giám sát khu vực

19 triệu 571 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát khu vực19,571,000 VNĐ