Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát kinh doanh

Biểu đồ lương giám sát kinh doanh

15 triệu 562 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát kinh doanh15,562,000 VNĐ