Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát kinh doanh

Biểu đồ lương giám sát kinh doanh

16 triệu 804 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát kinh doanh16,804,000 VNĐ