Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát kỹ thuật

Biểu đồ lương giám sát kỹ thuật

16 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát kỹ thuật16,750,000 VNĐ