Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát kỹ thuật

Biểu đồ lương giám sát kỹ thuật

12 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát kỹ thuật12,000,000 VNĐ