Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát sản xuất

Biểu đồ lương giám sát sản xuất

12 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát sản xuất12,333,000 VNĐ