Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát sản xuất

Biểu đồ lương giám sát sản xuất

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát sản xuất11,000,000 VNĐ