Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát toà nhà

Biểu đồ lương giám sát toà nhà

10 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát toà nhà10,166,000 VNĐ