Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát toà nhà

Biểu đồ lương giám sát toà nhà

9 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát toà nhà9,750,000 VNĐ