Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương graphic designer

Biểu đồ lương graphic designer

11 triệu 894 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của graphic designer11,894,000 VNĐ