Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương hộ sinh

Biểu đồ lương hộ sinh

7 triệu 76 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của hộ sinh7,076,000 VNĐ