Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương hộ sinh

Biểu đồ lương hộ sinh

9 triệu 106 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của hộ sinh9,106,000 VNĐ