Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương hoạ sĩ

Biểu đồ lương hoạ sĩ

10 triệu 685 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của hoạ sĩ10,685,000 VNĐ