Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương hoạ sĩ

Biểu đồ lương hoạ sĩ

12 triệu 71 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của hoạ sĩ12,071,000 VNĐ