Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương hoạ viên 3d

Biểu đồ lương hoạ viên 3d

14 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của hoạ viên 3d14,250,000 VNĐ