Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương hoạ viên 3d

Biểu đồ lương hoạ viên 3d

13 triệu 928 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của hoạ viên 3d13,928,000 VNĐ