Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương họa viên kiến trúc

Biểu đồ lương họa viên kiến trúc

11 triệu 150 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của họa viên kiến trúc11,150,000 VNĐ