Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương họa viên kiến trúc

Biểu đồ lương họa viên kiến trúc

13 triệu 555 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của họa viên kiến trúc13,555,000 VNĐ