Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương huấn luyện viên cá nhân

Biểu đồ lương huấn luyện viên cá nhân

21 triệu 666 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của huấn luyện viên cá nhân21,666,000 VNĐ