Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương huấn luyện viên cá nhân

Biểu đồ lương huấn luyện viên cá nhân

15 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của huấn luyện viên cá nhân15,333,000 VNĐ